Brieven aan Dirk de Brauw. Bron:FAdJ Documenten/Mappen de Brauw/ Map-3-doc


Brief d.d. Djocja(karta ook wel Djokjakarta, nu Yogyakarta) 1 augustus 1876 van Antoinette de Brauw. Zij is vorig jaar weduwe geworden en logeert met haar baby in Djocja bij zuster Maria Johanna Lucie (Marie) (1844-1189) gehuwd met de officier M.C.E. Ruempol (1830-1890).
 • Wattendorff = Adolph Joan Bernard Wattendorff resident van Djocjakarta van 1873-1878
 • Obat= Inlands geneesmiddel
 • Dysenteria = Dysentery ook wel rode loop of bloeddiarree.
  
  pag. 1/4
  
  01		Djocja 1 augustus 1876
  
  02 	Beste Dirk,
  
  03	Uw brief ontvingen wij verleden week.
  	Ik begreep al niet dat wij geen tijding van uw
  05	ontvingen maar uit je brief begreep ik
  	dat ge mijn brief niet ontvangen hebt.
  	Een maand geleden zagen wij in de 
  	courant dat ge te Batavia waart aan-
  	gekomen en dezelfde avond schreef ik je
  10	een kort briefje om ons toch te schrijven
  	of ge naar Batavia waart overgeplaatst
  	of met verlof was wegens ziekte of zoo.
  	Maar die brief schijnt niet aan uw
  	adres gekomen te zijn. Ik zette er ook
  15	geen straat op maar alleen te
  	Batavia omdat ik natuurlijk niet 
  	wist waar gij waart. Ik had je juist
  	naar Palembang een brief gezonden
  	en ik hoop dat ze hem je weer na
  20	zullen gezonden hebben want ik zond
  	je daarin een portret van Non en mij. 
  	Dus als ge hem nog niet hebt ontvangen
  	maak er dan eens werk van.
  	Je zult het zeker wel heel prettig vinden
  25	dat ge te Batavia zijt geplaatst. Ik 
  	ontving gisteren een brief van mevrouw
  
  pag 2/4
  
  01	de Eerens en die schreef dat
  	ge daar had gedineerd en dat ge
  	er goed uitzaagt.
  	Met mijn klein engeltje gaat het 
  05	nu gelukkig goed. Zij heeft echter
  	wel 2 maanden lang diarrhea gehad	
  	en nu begint zij er wat florisanter
  	uit te zien. Als mijn brief met
  	haar portretje er in bij je terug
  10	komt dan zult ge zien wat een
  	dotje het is.
  	Marie is erg aan 't sukkelen met
  	Albertje. Dat kind heeft het erg in 
  	de buik en de laatste dagen bloed
  15	diarrhea. Vanmiddag had het
  	ventje er koorts ook bij zoodat
  	Marie erg verdrietig was. . Ik hoop
  	maar dat hij spoedig beter wordt
  	want ik weet wat het is iemand
  20	die men zoo lief heeft zoo erg ziek te
  	hebben en welk een vresselijke angsten
  	men dan uitstaat. God geve dat het
  	nu goed moge afloopen.
  	Ik ben de laatste dagen ook ......
  25	geweest, koortsachtig en onuitstaan-
  	bare hoofdpijnen. Ik dacht dat het
  	nu eindelijk zou gebeuren dat ik
  	
  
  Pag. 3/4 
  
  01	gek werd. Ik had zoveel te over-
  	denken voor alles wat er verleden
  	jaar gebeurt is. Ik doorleef in
  	mijn gedachten weer al dat lijden
  05	en strijden van mijne lieveling. Vandaag
  	een jaar geleden werd hij naar zijn
  	laatste rustplaats gedragen. Ik zie
  	dunkt mij dien trein nog gaan die
  	daar mijn alles wegvoerde. Ik had
  10	toen nog geen kind om mij te troosten
  	en nu is dat alles al zoo lang geleden.
  	Ik begrijp nu nog niet dat ik er
  	niet onder ben bezweken. Wij hielden
  	zoo innig van elkander en ik voelde
  15	mij zoo diep rampzalig als hij maar
  	een dag op reis was. En Nonnetje wordt
  	nu zoo engelachtig lief juist op een 
  	leeftijd dat Ies schik in haar zou
  	gehad hebben. Zij heeft zoo'n aardig
  20	toetje. Ik geloof niet mooi. Wel in
  	mijn oogen natuurlijk maar ik
  	geloof dat anderen haar niet mooi
  	vinden maar wel erg dodderig. Zij
  	kan nog niet loopen maar wel een
  25	klein beetje kruipen en zoo. Wijs en
  	bijdehand is zij en zoo zenuwachtig
  	en opgewonden net als Bertha van
  	
  	
  pag. 4/4
  
  01 	Marie. Die Con en Bertha zijn
  	al heele dames, een wijsheid van
  	belang maar het zijn lieve goedhartige
  	kinderen geworden en vooral Bertha
  05	mooi opgegroeid. En nu adieu beste
  	voor hedenavond. Morgen schrijf ik 
  	hier nog een lettertje bij
  
  	4 aug[ustus]
  	Ik had eergisteren geen tijd deze [brie]f
  10	te vervolgen en ook dacht ik er 
  	in 't geheel niet aan want
  	toen ik den volgende morgen opstond
  	hoorde ik dat [Toetie ?] de geheele
  	nacht gekermd had van de pijn
  15	in de buik en elk oogenblik op was
  	geweest. Ik bleef den geheelen dag
  	in de ... en ging 's avonds om half
  	tien naar bed maaar toen ik om
  	een uur of twaalf wakker werd
  20	en eens ging horen, hoorde ik dat
  	het kind om het half uur op was
  	geweest. Marie was dien ochtend
  	begonnen met ... .... medicijnen
  	en zij was erg bang dat het ..
  25	daardoor erger was. Zij zond toen
  	om een uur een briefje naar mevr[ouw]
  	Wattendorff de residentsvrouw die
  	haar de obat verstrekt had en   
  
  pag. 4/4 verticaal
  
  01	verzocht haar wat te doen en toen kwam een
      ....zowaar zelven aanzetten om half twee ....
  	zij vond het echter niet erg maar wilde hebben
  	dat Marie met het kind bij haar kwam en daar
  05	de dokter het ook goed oordeelde zoo is zij maar
  	gisterenochtend naar hem gereden. Hoewel wat beterschap 
   	is er nog niet bij. De dokter zegt dat hij het
  	niets beter vond maar ook niet erger. Ik raade
  	Marie echter ten sterkste aan bij ............
  10	medicijnen te blijven. Wij gaan er elk nog ...... daar-
  	na. Maar ik denk wel dat Marie verbeelding
  	of ... weer terug zal komen want met dysenteria
  	is het altijd nog al van lange duur en slapende.
  	Adieu mijn beste Dirk ontvang vele groeten van
  15	allen hier Ruem[pol] en Marie zijn niet gestemd tot
  	schrijven. Met Nonnetje gaat het goed. Wees in
  	gedachten. Hartelijk omhelsd door
  			je liefhebbende zuster
  			Antoinette
  
  20	Ik heb een brief van [T]ine gehad en die is er zeer
  	naar over dat gij lieden haar geen van alle schrijft.
  	Doe het toch. Zij gevoeld zich zoo eenzaam en verlaten daar in Holland.