Brieven aan Dirk de Brauw. Bron:FAdJ Documenten/Mappen de Brauw/ Map-3-doc


Brief d.d. Djocjakarta 4 julij 1876 van Antoinette de Brauw. Zij logeert in Djocjakarta bij haar zuster Maria Johanna Lucie (Marie) (1844-1189) gehuwd met de officier M.C.E. Ruempol (1830-1890).

pag. 1

01		Djocja 4 julij 1876

02	Beste Dirk,

03		Hedenmiddag lazen wij
	in de courant dat ge te Batavia
05	waart aangekomen. Daar wij 
	niet weten of ge daar overge-
	plaatst zijt zoo vroegen wij gij 
	mischien ziek zijt. Schrijf ons
	dan eens gauw wat er van 
10	de zaak is. Een groote
	week geleden schreef ik je maar
	zond de brief natuurlijk naar
	Tebing-lingie dus die zult
	ge zeker niet ontvangen hebben.
15	wij maken het allen zeer wel
	behalve Nonnie  sukkelt een 
	beetje in de buik maar gelukkig
	niet erg. Ruempol heeft
	indertijd moeite gedaan voor
20	je overplaatsing misschien 
	zijt ge daarom wel overgeplaatst.
	Ik ben er verlangend naar
	tijding van je om te weten
	waar ge geplaatst zijt. Ik
25	hoop maar wat dicht in de

Pag. 2

01	buurt van Djocja dan
	kunt ge ons nog eens 
	op komen zoeken.
	Jan Hagedoorn sukkeld de
05	laatste tijd erg. hij is een 
	maand te Pelantoega[?] geweest
	maar is nog ziek . Hij schreef
	mij verleden dat hij mischien 
	naar Holland zou gaan.
10	Heb echter nog geen nadere
	tijding van hem dus kan ik
	je niets met zekerheid zeggen.
	Dus mondje toe hoor !
	Ik schreef heden ook aan Albert
15	ge weet immers  hij promotie
	heeft gemaakt.
	En nu adieu hoor. Ik hoop
	ge mij gauw zult antwoorden.
	vele groeten van Marie en R[uempol]
20	en wees in gedachten hartel[ijk]
	gekust door je liefh[ebbende] zus,
				Antoinette