Brieven aan Dirk de Brauw. Bron:FAdJ Documenten/Mappen de Brauw/ Map-3-doc


Brief d.d. Djocjakarta 27 juni 1876 van Antoinette de Brauw. Zij logeert in Djocjakarta bij haar zuster Maria Johanna Lucie (Marie) (1844-1189) gehuwd met de officier M.C.E. Ruempol (1830-1890). Kennelijk heeft het echtpaar op dat moment 2 dochters en 1 zoontje. Antoinette is van plan om begin 1877 naar Nederland te vertrekken. Voordat ze naar Djocjakarta kwam is zij in Batavia geweest waar ze een foto liet maken die ze bijsluit.
 • Tine = zuster Jacoba Albertine (1845-1901] weduwe van R.V. Heijliger (1829-1875) uit dit huwelijk een dochter Maria Albertina Jacoba Catharina (Marietje *circa 1864) en een zoon Albert Victor (* 1866). Het gezin verblijft nu in Holland.
 • Mama Hagedoorn= Petronella Ronaldus Hagedoorn - de Brauw, moeder van de overleden echtgenoot van Antoinette. Zij woont in bij haar dochter Betsy
 • Betsij= De in Amsterdam woonende schoonzuster Elisabeth Domela Nieuwenhuis - Rolandus Hagedoorn
 • Tante Mietje is tante Marie de Brauw - de Brauw gehuwd met oom Constant uit Breda
 • Marie = zuster Maria Johanna Lucie Ruempol - de Brauw. Hij is officier en wordt Ruem genoemd in de brief.
 • Jeanette en Constant = ???
  
  pag. 1
  
  01	Djocja 27 junij 1876
  
  Pag. 1
  
  02	Lieve beste Dirk,
  
  03	Uw laatste brief van 23 april
  	ontving ik in orde. Het deed mij
  05	genoegen er uit te lezen dat ge gezond
  	[w]aart ik las Ruem[pol] je brief voor
  	maar tot nog toe hoor ik niets
  	er over of ge overgeplaatst zult
  	worden. Ik hoop echter dat zulks
  10	maar gauw gebeuren zal want
  	anders mocht ik je eens niet meer
  	ontmoeten voor mijn vertrek naar
  	Holland. Want naar Holland ga 
  	ik en samen wonen dat doe
  15	ik niet al was het ook bij menschen
  	die engelen waren. Mama Hagedoorn
  	die bij haar dochter Betsy Nieuwen-
  	huis inwoont schreef mij dat
  	Betsy gaarne zou zien dat ik bij
  20	hen kwam wonen natuurlijk tegen
  	een tegemoetkoming in de huis-
  	houding en Tine heeft mij
  	ook geschreven om bij haar te komen
  	wonen maar tante Mietje schreef
  25	mij dat ik liever probeeren moest
   
  Pag.2
  
  01 	om alleen te wonen op een
  	paar kamertjes. Zij zou mij
  	ook nu en dan wel eens
  	wat toestoppen zeide zij en dat
  05	is nog naar mijn ide[e] de hartelijkste
  	en best doordachte raad die ook
  	geheel met mijn zienswijze en
  	met mijn plannen overeenkomt.
  	Ik denk dus dat ik mij in 
  10	Breda zal gaan vestigen. Ik zal
  	echter niet eerder naar Holland
  	kunnen gaan dan in february of
  	maart van 't aanstaande jaar
  	want Nonnetje is een fijn poppetje
  15	en dr. Gutteling te Batavia raade
  	mij sterk af om met haar naar
  	Holland te gaan voor zij op 
  	krachten is en in october of nov[ember]
  	zou ik niet gaan omdat ik dan
  20	zoo in de koude aan ga komen.
  	Ik zend je hiernevens een portret
  	van Nonnie en mij dat ik te
  	Batavia liet maken voor mijn
  	vertrek naar hier. Zij gelijkt er
  25	sprekend op. Ik weet niet of ik
  	je reeds schreef dat zij Betsij heet
  	naar Hagedoorn's eenige zuster.
  	Hij hield zoo veel van die zuster.
  
  Pag. 3
  
  01	In het begin van april kwam 
  	ik hier te Djocja dus ben ik
  	hier al bijna drie maanden
  	Marie en de kinderen maken het
  05	allen wel gelukkig, behalve Marie
  	nu en dan eens haar eigenaardige
  	ziektetjes. Je weet wel wat ik 
  	bedoel en Ruem[pol] altijd in 't idee
  	dat zij half stervende is geloof ik.
  10	Enfin het is toch maar een goede
  	brave man want er er is geloof ik
  	geen echtgenoot die zoo verzot is 
  	op vrouw en kinderen als Ruem[pol]
  	De meisjes zijn nu al elf en
  15	twaalf jaren oud en zien er 
  	goed uit vooral Bertha.
  	Albert is nu 4 jaar bijna vijf
  	en Dirk al twee jaar. Dat is nu
  	een beer van een jongen en
  20	volgens Marie vroeger even zoo
  	mager als Nonnetje nu is.
  	Jeanette en Constant zijn naar
  	Soerabaja. Hij is majoor geworden.
  	Tot Samarang maakten wij de
  25	reis gezamenlijk. Zij hebben een
  	aardig maar niet mooi dochtertje.
  	J[eanette] net als vroeger even vrolijk en
  	...ig maar verbeeldt zich vres-
  
  pag.4
  
  01	selijk zenuwachtig te zijn al-
  	lemaal toedoen van Constant
  	die in zijn huwelijksleven
  	aan Ruem[pol] doet denken. Tegen
  05	dit kan J[eanette] niet en over dat
  	mag men met haar niet praten
  	want dan word zij zenuwachtig
  	en zoover heeft de verbeelding het
  	reeds gebracht dan is zij den volgende 
  10	dag ziek en zwak. Enfin ik 
  	heb het haar eens gezegd en zij
  	luisterde er nogal tamelijk gedwee
  	na[ar]. Ik geloof dat zij het zelve
  	ook vond. Van oom en tante
  15	krijg ik steeds geregeld tijding.
  	Zij maken het beiden nog perfect.
  	Van Tine kreeg ik ook verleden een
  	brief. Zij klaagde er zeer over dat
  	gij nog Albert ooit schreef
  20	en dat gij haar met Heyliger's 
  	overlijden niet eens een lettertje
  	geschreven had. Schrijf haar toch
  	ook eens . Zij gevoelt zich daar
  	zoo eenzaam en verlaten in Holland.
  25	Marietje is naar kostschool en als
  	Marietje er eenigen tijd geweest is
  	dan zendt zij Victor naar kost-
  	school. Beiden tegelijk kan zij niet 
  
  
  
  pag 1 verticaal
  
  01	missen zegt zij. Met hare finantiën staat het
  	zeer goed zij heeft ongeveer 5000 te verteren in
  	't jaar. Zij heeft mij zeer hartelijk voorgesteld
  	een paar honderd op mijn naam vast te stellen
  05	's jaarlijks. Maar och ik denk wel dat ik genoeg
  	zal hebben. Ik heb gelukkig niet veel behoeften.
  	Morgen schrijf ik naar Albert. Zoals je weet
  	is hij officier geworden.
  	En nu adieu beste jongen. Ontvang vele groeten
  10	van allen hier en schrijf weer eens gauw.
  			Je liefh[ebbende] zuster
  			Antoinette