Brieven aan Dirk de Brauw. Bron:FAdJ Documenten/Mappen de Brauw/ Map-3-doc


Brief d.d. Bandoeng 3 november 1875 van Antoinette de Brauw. Zij logeert nu al twee weken bij de familie van Mansvelt en wil liever niet te lang blijven omdat ze vind dat ze haar gastheer en vrouw belast maar maar kan niet snel weg omdat de min die ze recent heeft genomen voor haar kind niet uit Bandung weg wil. De vorige brief aan Dirk is door omstandigheden niet verstuurd en sluit ze bij deze in.

pag. 1

01	Bandung 3 november [18]75

02	Beste Dirk,

03	Reeds een maand geleden schreef
	ik je namens je oude brief en geeft het nu
05	hier maar bij want dan kunt ge
	zien wat toen mijne plannen waren.
	Hierboven ziet ge dat ik nu te Bandung
	ben. Ik logeer hier reeds 14 dagen bij
	[de] familie van Mansvelt. Hij is 
10	hoofdingenieur. Zij zijn zeer lief
	en hartelijk voor mij en hadden
	er op gerekend dat ik bij hen zou
	blijven totdat ik naar Holland ging.
	Ik was dat echter niet van plan
15	en dacht hier hoogstens een maand
	of zes weken te blijven maar eer
	kan dat niet en moet ik hier
	wel lang blijven want ik heb 
	zints een week een min bij de
20	kleine genomen. Ik vond dat zij
	niet genoeg vooruit ging en nu
	in deze week is zij reeds aanmer-
	kelijk bij gekomen. De min wil
	echter niet van Bandung vandaan.
25	Wel lastig vooral daar mevrouw
	hier er niet van wil hooren dat
	ik een bijdrage doe in het huishouden.
	Ik hoop ge niet boos zult zijn
	ik je die brief verleden niet
30	verzond maar in plaats dat de
	Eng[else] mail vertrok die steeds brieven
	meeneemt voor Muntok en

pag. 2

01	Palembang was het de 
	Fransche mail en toen hield
	ik de brief aan om er nog wat
	bij te schrijven en met ..
05	inpakken en mijn reis hier naar toe
	is het van uitstel afstel geworden
	Uit Holland heb ik reeds tijding
	ontvangen. Mama Hagedoorn
	was gelukkig kalm en berustend
10	in de wil van God. Zij was echter
	reeds in  't idee dat ik al op weg
	was naar Holland maar ge 
	begrijpt ik dat onmogelijk had
	kunnen doen met zoo  'n klein
15	fijn poppetje. Morgen is het 
	twee jaar geleden dat ik
	trouwde en nu reeds drie maanden
	weduwe ! O wat is er toch niet
	gebeurd in die twee korte jaren
20	en toch ben ik nog dankbaar en
	gelukkig in  't bezit van mijn
	kleine dochter. God geve dat ik
	haar mag behouden ! En nu
	Adieu beste Dirk antwoord mij
25	eens spoedig. Vanmorgen ont-
	ving ik weer een brief van
	Albert. Ontvang vele groetjes
	van je nichtje en van 
	je liefh[ebbende] zuster

			Antoinette