Brieven aan Dirk de Brauw. Bron:FAdJ Documenten/Mappen de Brauw/ Map-3-doc


Brief d.d. Tjiandjoer 16 februari 1875 van Antoinette de Brauw. Zwager Raymond Victor Heyliger de echtgenoot van zuster Albertine (Tine) is tijdens een reis naar Singapore op 24 januari van dat jaar op 45jarige leeftijd overleden. Hij liet zijn jonge vrouw (29) met twee jonge kinderen achter. De echtgenoot van Antoinette Izaak R. Hagedoorn is gepromoveerd tot Civiel Ingenieur 2de klasse.
 • Soeka-dingien = mogelijk Soekadingin, 23 km van Tjiandjoer in de Preanger regio.
  De Poentjak = een bergpas als men van Buitenzorg (nu Bogor) naar Bandung reist N. W. v. Sindanglaja,Tjiandjoer,ras. Preang. Reg. 30 km. Z. 0. v. Buitenzorg
  
  
  pag. 1/4
  
  01	Tjiandjoer 16 febr[uari] [18]75
  
  02	Lieve Dirk
  
  03	Uit de courant zult
  	ge mischien reeds het treurige 
  05	berigt gelezen hebben namelijk
  	dat Heyliger te Singapore
  	is overleden. Ik had het je
  	met de vorige Eng[else] mail
  	willen schrijven doch heb
  10	het toen vergeten. Ik hoop
  	dat je er er niet boos over
  	zult zijn. Ik was juist
  	te Batavia voor een dag
  	of veertien om verscheidene
  15	inkoopen te doen toen ik
  	het berigt ontving. Het trof
  	mij diep want ik wist
  	wel dat hij zwaar ziek
  	was en door een ...
  20	van doktoren geraden was
  	ten spoedigste naar Holland
  	te gaan doch ik had steeds 
  	gedacht hij er boven op
  	zou komen. Hij was heel 
  25	naar toen hij van Batavia
  
  Pag. 2/4
  
  01	op de .... werd gebracht
  	hij kon slechts fluisterend
  	meer praten. Te Singapore
  	aangekomen heeft De Eerens
  05	die met hem mede was
  	gegaan alle mogelijke
  	machte in het werk gesteld
  	om hem op de Fr[anse] mail
  	te krijgen maar die hebben 
  10	hem omdat hij zoo erg
  	was niet mede willen nemen.
  	Hij zou toen een paar
  	dagen daarna met de Eng[else]
  	mail gaan doch de dag
  15	te voren stierf hij. De Eerens
  	was gelukkig bij hem. O
  	het is toch wel verschrikkelijk
  	zoo te moeten sterven. zoo
  	ver verwijdert van vrouw
  20	en kinderen. De familie
  	de Eerens zijn engelachtig 
  	voor hem geweest. Zij hebben
  	hem als een broeder opge-
  	past. Ik heb hen ook op-
  25	gezocht te Batavia en hen
  	ook met dank gezegd voor
  	al de zorg die zij voor
  	hen gehad hebben. Zij
  
  pag. 3/4
  
  01	waren er helemaal
  	kapot van.
  	Van Albert kreeg ik verleden
  	een brief hij vroeg mij of
  05	het waar was dat je te
  	Palembang was overgeplaatst
  	Schrijf hem dus maar eens 
  	gauw. Hij maakt het 
  	anders goed.
  10	Heb je in kort wat van
  	Marie gehoord. Ik heb in 
  	lang niets van haar gehoord.
  	Ik hoop maar dat ze niet
  	aan 't tobben is met haar
  15	kinderen.
  	Adieu beste Dirk ik hoop
  	dat je de koorts nu kwijt
  	zult zijn. Wees hartelijk
  	omhelsd van
  20	je liefh[hebbende] zus
  		Antoinette.
  	
  22	De groeten van Hagedoorn
  	die vanmorgen plotseling
  	weer op reis is want hij
  25	kreeg berigt dat de brug
  	over de Tjiloedoel[?] daar
  	tussen de Poentjak en	
  	 
  pag. 4/4
  
  01 	Soeka-dingien door een
  	bandjir was weggeslagen.
  	Schrijf mij eens gauw
  	Adio !
  05	Hagedoorn is 2de klasse
  	geworden. Wij hebben 
  	500 g[u]l[den] in de maand
  	Hoe heerlijk toch. Ja.