Brieven aan Dirk de Brauw. Bron:FAdJ Documenten/Mappen de Brauw/ Map-3-doc-893


Brief Manheim d.d. 26 november 1871 van Louisa de Brauw (1834-1899 Delft)en haar echtgenoot sinds 1853 de officier van gezondheid Lazerus Lindman (1814 Manheim-1877 Amsterdam) aan Dirk de Brauw. Kennelijk heeft Dirk hen in 1871 een vriendelijke brief geschreven waarbij hij de wens te kennen gaf hen voor zijn vertrek naar Indië In hun toenmalige woonplaats Manheim te bezoeken. Opvallend is de geuite klacht van Lindman dat de familie de Brauw hen sinds het overlijden van vader de Brauw februari 1862 links heeft laten liggen. Het bezoek, als het doorgegaan is, leide niet tot meer contact gezien het feit dit de enige brief van het echtpaar is in de collectie die loopt tot 1891.
Blz. 1/2

01	Manheim den 26 september 1871

02	Waarde Dirk,

03	Gij kunt u niet denken welke aangenaame impressie uwe
	brief op mij heeft gemaakt nadat ik in een lange tijdperk van over
05	v[el]en jaren niets hoegenaamd niets van Gijl[ieden], zoo al in het
	algemeen van de familie de Brauw, gehoord of gezien heb. Immers
	de catastrophe in de familie in 1862 hebben wij destijds met
	verlof in Europa zijnde later eerst van vreemde mensen moeten
	hooren zoodat ik de gedachte niet van mij afwerpen kon dat gijl[ieden]
10	ons, uwe zuster Louise ... als tot de familie behoorende
	beschouwd hebt ofschoon ik noch Louise dit verdiend hebben. Maar
	enfin uwe brief was mij ten hoogste aangenaam en heeft mij
	de overtuiging gegeven dat gij ten minste een weinig om
	ons arme stumpers denkt. Ik geloof dat Antoinette en Albert
15	niet eens weten dat zijl[ieden] een zuster Louise hebben. Gij zult ons
	een groot genoegen doen door ons te bezoeken. gij kunt natuurlijk bij ons
	logeeren en wij zullen alles mogelijke aanwenden om u het verblijf
	ten onzent zoo aangenaam als mogelijk te maken. gij kunt in een

blz 2/2

01	dag de reis maken of ook te Keulen .. nacht blijven wat minder vermoeijend
	maar couteuser is. Schrijft ons s.v.p. De tijd uwer aankomst .. zullen wij
	u aan het station afwachten. Dus tot het genoegen u spoedig t[e] ontmoeten.

				Uwe zwager
05				Lindeman

	Lieve Dirk ,
	Hartelijk danken ik u voor uwe lieve
	brief die wij in goede welstand
	ontvangen hebben Wij wenschen u
10	geluk met uwe aanstelling. Ik hoop
	dat gij zoo gelukkig zijt dezelfde
	loopbaan van papa doormaken te kunnnen.
	God u veel geluk en gezondheid
	schenken. Maakt dat gij verlof
15	krijgt want wij verlangen zeer [u]
	te zien. De kamer staat reeds ge-
	reed u te ontvangen. In de afwacht-
	ting je spoedig te zien sluit ik deze
	brief en kus u regt hartelijk uwe

			zuster Louise